Select Page

Gebruiksvoorwaarden

 

De informatie en aanbevelingen (“Informatie”) op deze webserver (World Wide Web) worden u te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt geacht correct te zijn op het ogenblik dat u er kennis van neemt. Ubiqus of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten staan niet in voor noch waarborgen de volledigheid en de juistheid van deze informatie. U draagt de risico’s verbonden aan het vertrouwen dat u erin stelt. Deze informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat u of elke andere persoon die ze ontvangt kunnen bepalen voor welk precies doel ze zal dienen alvorens ze te gebruiken. Ubiqus of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat u in deze informatie stelt, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar zij verwijst.

Deze informatie mag niet worden beschouwd als aanbeveling voor het gebruik van informatie, producten, procedures, uitrusting of formuleringen die in strijd zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd merk. Ubiqus of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten wijzen elke uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af indien het gebruik van deze informatie zou indruisen tegen een octrooi, een copyright of een gedeponeerd merk.

Ubiqus of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten verwerpen categorisch elke interpretatie die de inhoud van hun websites gelijkstelt met aankoopaanbiedingen of stimulansen om aandelen of andere al dan niet beursgenoteerde effecten te verwerven van Ubiqus, een van haar rechtstreekse of onrechtstreekse dochterondernemingen of gelieerde vennootschappen.

Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie gegeven betreffende de commerciële aard van de verstrekte informatie, noch betreffende de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch betreffende de producten waarnaar in deze informatie wordt verwezen.

Ubiqus of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten verbinden zich in geen geval ertoe de informatie die op het internet of op hun webservers zal worden verspreid, bij te werken of te verbeteren. Ook behouden Ubiqus of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten zich het recht voor de inhoud van hun websites te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

De vennootschappen van de Ubiqus-groep hebben eigen wettelijke bestaansredenen en beschikken over een autonome rechtspersoonlijkheid, maar op deze site worden de termen Ubiqus, groep of wij soms gebruikt om alle vennootschappen van de Ubiqus-groep aan te duiden, of wanneer het nutteloos is om een bepaalde vennootschap van de Groep te identificeren.

Intellectuele eigendom

 

Auteursrechten

Alle informatie op deze webserver (documenten die in de website zijn opgenomen, alsook alle elementen die voor de website zijn gecreëerd) is eigendom van Ubiqus of haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten en onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht zodra ze op deze webserver ter beschikking van het publiek wordt gesteld. Kopieën van de documenten op deze website mogen enkel worden gemaakt ter informatie en uitsluitend voor strikt privégebruik. Op het gebied van intellectuele eigendomsrechten wordt aan niemand een recht of licentie verleend, enkel het recht om de website te raadplegen. De reproductie van de documenten op de site is toegestaan voor exclusieve informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Onderscheidende tekens

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website vermelde maatschappelijke benamingen, logo’s, producten en merken (®- en TM-producten) eigendom van Ubiqus. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ubiqus.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij eventueel moeten verzamelen, zijn uitsluitend bestemd voor de directie Communicatie van Ubiqus, zodat u kunt profiteren van de diensten die de website biedt.
Er wordt geen persoonlijke informatie over u doorgegeven aan derden of gebruikt voor niet-voorziene doeleinden.
Overeenkomstig de Franse wet ‘Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978 beschikt u over een recht op toegang, wijziging, verbetering en schrapping van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verzamelen (Art. 34 van de wet ‘Informatique et Libertés’).
Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Ubiqus – Direction de la Communication
1 avenue du Général de Gaulle
Immeuble PB5
92074 Paris LA DEFENSE cedex
Frankrijk

Cookies

Google Analytics

Op deze site zijn de functionaliteiten van Google Analytics voor de adverteerdersdisplay geactiveerd (Remarketing). Google gebruikt cookies om onze advertenties te verspreiden op de websites van haar Display Netwerk. Met de cookie DoubleClick past Google de advertenties die aan de gebruikers worden getoond aan op basis van hun surfgedrag op onze website. U kunt het gebruik van deze functionaliteit uitschakelen door naar het voorkeurbeheer voor advertenties te gaan.

Verbintenis van de gebruiker

Elke bezoeker van de Ubiqus-site of van de sites van haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten die informatie verstrekt aan Ubiqus, stemt volledig in met het recht op overdraagbaarheid van deze informatie en machtigt Ubiqus om er vrij gebruik van te maken. De aldus door de bezoekers verstrekte informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd, moet juist en geoorloofd zijn en mag de belangen van derden niet schaden.

Hyperlinks

Ubiqus en haar dochterondernemingen wijzen formeel elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar de links op hun websites leiden. Deze links worden aan gebruikers van de Ubiqus-website of de websites van haar dochterondernemingen en gelieerde entiteiten aangeboden als dienst. De beslissing om de links te activeren ligt uitsluitend bij de internetbezoekers.

Fotocredits

Homepage: Getty Images
Andere pagina’s: Fotoarchief van Ubiqus, Adobe Stock, WordPress en Getty.
Realisatie, ontwerp en design van de site: Ubiqus

Uitgever van de site
Ubiqus SAS
Maatschappelijk kapitaal: 3.417.244 euro
349 279 216 Handels- en vennootschappenregister Nanterre

Maatschappelijke zetel:
1 avenue du Général de Gaulle
Immeuble PB5
92 074 Paris La Défense Cedex

luctus ipsum leo eget Lorem tristique quis,