Select Page

 

Privacyverklaring

Laatste update: maart 2020

Deze privacyverklaring geldt voor Ubiqus België (“wij”, “ons/onze”, “Ubiqus”). Wij zijn een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Olmenstraat 64, 1930 Zaventem (België) en ondernemingsnummer 0806 056 934.
Als gegevensbeheerder eerbiedigen wij uw privacy en verbinden wij ons ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.
Deze privacyverklaring legt uit hoe wij de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, beheren. Gelieve deze privacyverklaring te lezen vooraleer u gebruikmaakt van onze website www.ubiqus.be of persoonsgegevens verstrekt. Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven.
Er wordt u aangeraden om telkens wanneer u onze website bezoekt, onze privacyverklaring opnieuw te lezen om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe de door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

Verzameling van uw persoonsgegevens

Indien u onze website alleen maar bezoekt, wordt geen enkele persoonlijke informatie verzameld.

Wij en/of onze dienstverleners kunnen uw persoonsgegevens als volgt verzamelen:

(a) rechtstreeks van u;
(b) wanneer u zich inschrijft als lid van onze mailinglijst of om een kortingscode te verkrijgen;
(c) wanneer u een offerte vraagt op onze website;
(d) wanneer u bij ons solliciteert;
(e) wanneer u contact opneemt of in gesprek bent met onze klantendienst (chatmodule).
De verzamelde gegevens kunnen bestaan in uw naam, bedrijfsnaam, btw-nummer, postadres, telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en andere gegevens in verband met de bestelling, en de uitvoering en levering ervan.
Indien u verkiest om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat wij de gegevens of de dienst die u nodig hebt, niet kunnen verstrekken, of dat wij de vereiste dienst of gegevens niet kunnen leveren.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap Ubiqus Belgium, met maatschappelijke zetel in de Olmenstraat 64, 1930 Zaventem (België).
E-mail : infobelgium@www-beta.ubiqus.com – Tel.: +32 2 725 23 70

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze partnerondernemingen.
U erkent en stemt ermee in dat wij, wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, deze mogen gebruiken en doorgeven voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of voor een daarmee verband houdend doel, zoals:
(a) om uw bestelling te vergemakkelijken en te verwerken;
(b) om uw verzoeken uit te voeren of erop te reageren;
(c) om onze dienstverleners te helpen onze diensten aan te bieden en te verbeteren en verkooptrends te analyseren en de behoeften van onze klanten beter te begrijpen of onze goederen en diensten te ontwikkelen, te verbeteren en op de markt te brengen;
(d) voor de reglementaire rapportering en de naleving van onze wettelijke verplichtingen;
(e) om de verschillende reglementaire instanties of politie en onderzoekers te helpen om ons/u te beschermen tegen fraude en met het oog op daarmee verbonden beveiligingsdoeleinden;
(f) wanneer u uw toestemming hebt gegeven om deze op te nemen in onze databank voor gebruik door ons of in het kader van direct marketing om u in te lichten over promoties, producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn;
(g) om uw commentaar te vragen over uw klanttevredenheid en onze relatie met u;
(h) voor de interne boekhouding en de verkoopadministratie;
(i) om toe te zien op de kwaliteit die en het soort dienst dat wij u aanbieden en deze te verbeteren;
(j) om deze door te geven aan onze opvolgers en/of eventuele overnemers;
(k) om uw voorkeuren beter te kunnen begrijpen.

Onze dienstverleners zijn organisaties die ons kunnen helpen op het gebied van onderzoek, postdiensten en levering, beveiliging, professioneel advies, bankieren, verwerking van betalingen of technologiediensten. Het is mogelijk dat, wanneer wij een beroep doen op dienstverleners om diensten aan ons te leveren, deze derden uw persoonsgegevens moeten beheren. In die omstandigheden mogen deze derden deze gegevens enkel opslaan en gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt, hoewel wij niet verantwoordelijk zijn om dat te garanderen.
Met uitzondering van wat hierboven is uiteengezet, geven wij uw persoonsgegevens enkel door zonder uw toestemming wanneer de bekendmaking ervan noodzakelijk is om een levens- of gezondheidsbedreiging te verhinderen, bij wet is toegestaan of vereist, redelijkerwijze noodzakelijk is voor de toepassing van de wet of om enige schending van de Gebruiksvoorwaarden van de website of onze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te pakken.
Elke wettelijke wijziging met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens heeft in het geval van enige tegenstrijdigheid met deze privacyverklaring voorrang op deze verklaring.

Het verstrekken van persoonsgegevens van iemand anders

U verklaart dat u, wanneer u ons de persoonsgegevens van iemand anders verstrekt, gemachtigd bent om ons die gegevens te verstrekken en dat u die persoon hebt ingelicht over de wijze waarop wij zijn gegevens gebruiken en doorgeven, en dat deze persoon toegang kan krijgen tot die gegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben fysieke en elektronische beveiligingsprocedures en procedures voor het beheer van ons team ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot diegenen die deze gegevens specifiek nodig hebben om hun verantwoordelijkheden te vervullen.
Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te wissen of anoniem te maken wanneer wij deze niet meer nodig hebben en ook om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke ongeoorloofd(e) toegang, verspreiding, verlies, misbruik en wijziging.

Toegang tot persoonsgegevens en precisering

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons een brief te sturen naar het bovenvermelde postadres.
U krijgt toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Gelet op de op ons rustende verplichting tot beveiliging en geheimhouding bij de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u mee dat uw verzoek enkel zal worden behandeld als u uw identiteit bewijst, met name door het overleggen van een scan of kopie van uw geldige identiteitskaart.
Wij hebben het recht om ons in voorkomend geval te verzetten tegen kennelijk onrechtmatige verzoeken (wegens het aantal ervan, of het repetitieve of systematische karakter ervan).
Op grond van dit recht biedt de wetgeving u de mogelijkheid om de rectificatie, de bijwerking, de vergrendeling of het wissen van de u betreffende gegevens te vragen die eventueel onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd blijken te zijn. Bovendien kunt u algemene en bijzondere richtlijnen geven over wat er na uw overlijden met de persoonsgegevens moet gebeuren. In voorkomend geval kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen om rekening te houden met het overlijden van hun naaste en/of de nodige bijwerkingen te doen.
U beschikt over het recht van bezwaar. U kan dit recht slechts uitoefenen in een van de volgende twee situaties:
• wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden berust; of
• wanneer de uitoefening van dit recht is bedoeld om te verhinderen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.
Wij verbinden ons ertoe om binnen redelijke termijn op uw verzoek tot toegang, rectificatie of bezwaar of elk ander bijkomend verzoek om informatie te reageren. Die termijn mag niet meer bedragen dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.
Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij over u bijhouden, juist, volledig en up-to-date zijn. Gelieve ons hierbij te helpen door ons juiste gegevens te verstrekken en ons in te lichten wanneer uw gegevens wijzigen. U kunt uw gegevens steeds bijwerken door in te loggen op uw klantaccount of contact op te nemen met onze klantendienst.

Ons cookiegebruik

Een cookie is een klein tekstbestand dat in het geheugen van een computer wordt geplaatst en dat later kan worden opgehaald door webpaginaservers. Wij gebruiken cookies om uw surfactiviteit te verbeteren en het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens op te slaan.
Cookies kunnen gegevens opslaan over uw bezoek, onder meer het soort browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de voorgaande site die u hebt bezocht, het IP-adres van uw server, de pagina’s die u raadpleegt en de gegevens die u hebt gedownload. Hoewel deze anonieme statistische gegevens door ons en onze dienstverlener inzake webtoezicht kunnen worden samengevoegd en gebruikt in een grotere statistische analyse om onze diensten te verbeteren, kunnen wij u nooit persoonlijk identificeren als bron van die gegevens.
U kunt het aanvaarden van cookies weigeren door in uw browser de daartoe bestemde instelling te activeren. Het is echter mogelijk dat u door deze instelling te kiezen geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browser hebt ingesteld om cookies te weigeren, levert ons systeem u een cookie af wanneer u inlogt op onze website en u verondersteld wordt ingestemd te hebben met het gebruik van het cookie. Een cookie wordt gebruikt om een specifieke gebruiker tijdens een sessie op onze website te identificeren. Het dient bijvoorbeeld om, wanneer een gebruiker is ingelogd op de website, te identificeren welke machtigingen de gebruiker heeft en welke artikelen hij in zijn winkelwagentje heeft. Het cookie zal op het einde van de sessie op onze website worden verwijderd.
Voor sommige cookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Die vereiste heeft betrekking op door derden uitgegeven cookies die als “permanente” cookies worden beschouwd, aangezien zij op uw toestel blijven totdat zij worden verwijderd of totdat zij vervallen.
Aangezien dergelijke cookies door derden zijn uitgegeven, is het gebruik en de plaatsing ervan onderworpen aan hun eigen geheimhoudingsbeleid, waarnaar u hieronder een link vindt. Dit soort cookies omvat de cookies voor publieksmeting (met name Google Analytics), reclamecookies (met name Google Adwords), alsook de cookies voor het delen op sociale netwerken (met name Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn).
De cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over het bezoek aan en het gebruik van verschillende onderdelen van de website (zoals de content/pagina’s die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen het efficiënte gebruik van de website van Ubiqus België te verbeteren. Op deze website wordt een instrument voor publieksmeting, Google Analytics, gebruikt.
De cookies voor het delen op sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de aanbieder van het betrokken sociale netwerk. Met voorbehoud van uw toestemming kunt u dankzij die cookies eenvoudig een deel van de op de website van Ubiqus België gepubliceerde content delen, met name via een toepassingsknop naargelang van het betrokken sociale netwerk. Vier soorten cookies voor het delen op sociale netwerken zijn aanwezig op onze website:
• LinkedIn, waarvan u het cookiebeleid terugvindt op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_BE
• Twitter, waarvan u de opties met betrekking tot het toezicht op of de beperking van het gebruik van cookies, alsook het beleid inzake cookiegebruik terugvindt op: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies#
• YouTube, waarvan u de nodige hulp om cookies te verwijderen via Google Chrome terugvindt door op de volgende link te klikken: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=nl maar ook het volledige cookiebeleid via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl
• Google+, waarvan u het cookiebeleid terugvindt op: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl
• Facebook, waarvan u het cookiebeleid kunt raadplegen door op de volgende link te klikken: https://nl-be.facebook.com/policies/cookies/
Wij gebruiken remarketing met Google Analytics en/of Google Adwords om onze producten of diensten online te promoten. Externe dienstverleners, waaronder Google, kunnen onze advertenties op websites plaatsen. Wij en externe dienstverleners, waaronder Google, maken gezamenlijk gebruik van proprietary cookies (zoals het Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals het DoubleClick-cookie) om informatie te verkrijgen en advertenties te optimaliseren en te verspreiden afhankelijk van de bezoeken van internetgebruikers aan onze website.
Internetgebruikers kunnen het gebruik van cookies door Google en Google Analytics uitschakelen via de pagina https://www.google.com/settings/ads. U kunt ook het gebruik van cookies door een externe dienstverlener uitschakelen op de desactiveringspagina van Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Internetgebruikers kunnen het gebruik van hun gegevens blokkeren via de JavaScript-bestanden van Google Analytics. Voor meer informatie over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=nl

Gelinkte sites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites die deel uitmaken van ons netwerk van partner-, adverteerder- en ledenwebsites. Als u gebruikmaakt van een link naar een van die websites, gelieve er dan rekening mee te houden dat die websites hun eigen geheimhoudingsbeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijk geheimhoudingsbeleid aanvaarden. Gelieve die geheimhoudingsregelingen te controleren vooraleer u persoonsgegevens op die websites invult.

Overdracht van uw gegevens

Zelfs al trachten wij de persoonsgegevens die u ons via onze website hebt verstrekt, te beschermen, kan geen enkele gegevensoverdracht op het internet 100 % worden beveiligd. Bijgevolg kunnen wij de beveiliging van de gegevens die u online aan ons overdraagt of van ons ontvangt, niet garanderen, noch ervoor instaan. Dat geldt in het bijzonder voor de gegevens die u ons via e-mail verstuurt, aangezien wij geen enkel middel hebben om deze gegevens te beschermen totdat zij bij ons aankomen. Van zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zijn wij verplicht deze te beschermen in overeenstemming met de wet.

Plaats waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen

De gegevens die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Als wij van plan zijn uw gegevens over te dragen naar een plaats buiten de EER (Europese Economische Ruimte), zullen wij steeds uw toestemming vragen.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om ons privacybeleid te herzien en te corrigeren. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. De wijzigingen of vervangingen van ons privacybeleid zullen op onze website in de privacyverklaring worden gepubliceerd. Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u alle herzieningen, wijzigingen of vervangingen van de privacyverklaring.

Direct marketing

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. In het algemeen zullen wij u inlichten (vooraleer wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn uw gegevens voor dat doel te gebruiken. U kunt uw recht om deze verwerking te verhinderen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht eveneens op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met onze klantendienst. In alle e-mails, sms’en en nieuwsbrieven van deze website is het mogelijk u uit te schrijven voor toekomstige verzendingen door op de juiste link te klikken of door “uitschrijving” of “stop” te antwoorden.

Interpretatie

Alle voorwaarden die in deze privacyverklaring zijn bepaald, hebben dezelfde betekenis in deze privacyverklaring als die welke worden vermeld in de Gebruiksvoorwaarden van de website en in de Algemene Voorwaarden voor onlineverkoop.

Klachten

Als u klachten hebt over de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, gelieve dan mondeling of schriftelijk contact met ons op te nemen.
Als uw persoonsgegevens niet op gepaste wijze zijn verwerkt, zullen wij binnen redelijke termijn de nodige maatregelen nemen.
© Ubiqus 2020

 

X
risus Donec dolor commodo ante. adipiscing Aliquam elementum Nullam mattis luctus eleifend